Algemene voorwaarden

Voorwaarden Engelen Produkten

Wederzijds vertrouwen, inzet en openheid zijn belangrijk voor de samenwerking tussen de Engelencoach/heler en client.In het kader van het belang van helderheid, openheid en directheid, worden de volgende  leveringsvoorwaarden gesteld:

1.Beiden partijen streven actief, welwillend en met open vizier naar een zo’n succesvol mogelijk traject.
2.Gaandeweg het proces schriftelijk gemaakte en/of bevestigde afspraken vormen telkens de basis voor de verdere voortgang van de coaching/het begeleidingstraject, en de regeling van zaken, taken, afspraken en verantwoordelijkheden.
3.De client blijft ten allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het eigen welzijn. De coach helpt de client tot oplossingen en inzichten komen. Het is aan de client deze toe te passen in het eigen leven.
4.Betaling van sessies geschiedt vooraf. Indien hierover andere afspraken zijn, is de coach van rechtswege gerechtigd om de client, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een boete in rekening te brengen voor alle bedragen die niet binnen de overeengekomen termijn zijn voldaan. Die boete bedraagt de volgens de Europese regelgeving wettelijk toegestane rente met een minimumbedrag per opgelegde boete van € 100. De rente wordt berekend vanaf de factuurvervaldatum tot de datum dat het volledige bedrag is voldaan. Eventuele boetes worden per separate facturen bij de client in rekening gebracht.
5.Annulering door client van overeengekomen werkzaamheden is kosteloos tot 48 uur voor aanvang. Bij annulering daarna, tot 24 uur voor aanvang, wordt client 50% van het tarief in rekening gebracht, daarna 100%.
6.Bij eventuele schadeclaims door client of zijn vertegenwoordigers, geldt dat de coach ten alle tijden maximaal aansprakelijk is voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de totale opdracht.
7.Wanneer partijen niet langer in staat zijn om eventuele meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan kiezen zij gezamenlijk, een voor beide partijen acceptabele, bemiddelaar.
8.Alle gemaakte afspraken en uitgevoerde werkzaamheden vallen onder de bepalingen van het Nederlands recht.

Schrijf je in!

Schrijf je in voor het engelen en lichtnieuws van Cathelijne Filippo, klik

Angel Light Heart is er voor jou!

Ik deel graag mijn Licht en dat van de Lichtwerelden met jou, zodat jij ook je eigen Licht kunt schijnen.